Palveluehdot

Johkun ekosysteemisopimus

Johkun ekosysteemisopimusta on viimeksi muokattu 30.4.2024.

1 Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat

Aptual Commerce Oy (jäljempänä "Toimittaja")

Y: 2735384-2

ja Johku-palveluja Toimittajan suostumuksella käyttävä tai Johku-palvelua Toimittajan suostumuksella kouluttava, konsultoiva ja opastava luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, jäljempänä "Asiakas".

Asiakkaana voi olla elinkeinonharjoittaja, yritys tai muu yhteisö, jolla on kotipaikka Suomessa ja jolla on voimassa oleva y-tunnus.

Erityisesti todetaan, että Asiakkaan Palvelun kautta myymien tuotteiden Ostajat tai Asiakkaan Palvelun avulla käyttämät Maksunvälittäjien palvelut tai muut kolmansien tuottamat palvelut eivät missään olosuhteissa ole sopimuksen osapuolia.

2 Määritelmät

Palvelu

Tässä sopimuksessa Palvelulla tarkoitetaan Toimittajan tuottamaa Johku-palvelua, joka käsittää Johku kaupankäyntijärjestelmän ja Johku Ekosysteemi -asiantuntijayhteisön.

Asiakkaan käyttäjätunnukset

Asiakkaan käyttäjätunnuksilla tarkoitetaan Asiakkaalle annettavaa yhtä tai useampaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, joita käytetään palveluun kirjautumiseen.

Palvelun Käyttöliittymä

Palvelun käyttöliittymällä tarkoitetaan Toimittajan internetissä Palvelun osana julkaisemaa sivustoa, jonka kautta Asiakas voi käyttää Palvelua.

Loppukäyttäjä

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan Asiakkaan puolesta palvelua käyttävää luonnollista tai oikeudellista henkilöä, jonka haltuun Asiakas on antanut Asiakkaan käyttäjätunnukset ja joka käyttää Palvelua Asiakkaan lukuun

Yritysasiakas

Yritysasiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää Palvelua pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kumppaniasiakas

Kumppaniasiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka kouluttaa, konsultoi ja opastaa Palvelun käyttöä sekä myös muulla tavoin edistää Palvelun käytöönottoa Toimittajan suostumuksella.

Asiakkaan Materiaali

Asiakkaan Materiaalilla tarkoitetaan kaikkea Asiakkaan Palveluun syöttämää tietoa ja Palveluun lataamaa aineistoa.

Ostaja

Ostajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka toimii toisena osapuolena Asiakkaan Palvelua hyväksikäyttäen tekemässä oikeustoimessa. Tyypillisessä Palvelun käyttötilanteessa Asiakas luovuttaa henkilölle tavaran tai palvelun omistus- tai käyttöoikeuden.

Maksunvälittäjä

Maksunvälittäjänä tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, jonka tarjoaa Asiakkaalle maksujen välityspalvelua Asiakkaan ja Ostajan välillä.

Palvelun Keskeyttäminen

Palvelun Keskeyttämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa Toimittaja väliaikaisesti estää Palvelun käyttämisen Asiakkaan Käyttäjätunnuksilla. Palvelun Keskeyttämisen yhteydessä Asiakkaan Materiaalia ei poisteta Palvelusta.

Palvelun Sulkeminen

Palvelun Sulkemisella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa Toimittaja lopullisesti estää Palvelun käyttämisen ja poistaa Asiakkaan Materiaalin Palvelusta.

Transaktiomaksu

Transaktiomaksulla tarkoitetaan Toimittajan Asiakkaalta perimää provisiota Palvelun kautta kulkevista oikeustoimista. Provisio määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3 Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Aptual Commerce Oy:n ja sen Palvelua käyttävien asiakkaiden välisiin suhteisiin, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Sopimuksella ei ole tarkoitus rajoittaa henkilötietolain, kuluttajansuojalain tai muiden pakottavien säännösten Asiakkaalle tai Toimittajalle antamia oikeuksia.

Selkeyden vuoksi todetaan erityisesti, että

 • Palvelu ei ole kuluttajansuojalain 6a luvun 1 §:n mukainen rahoituspalvelu tai rahoitusväline.
 • Toimittaja ei ole kuluttajansuojalain 12 luvun 1 §:n tarkoittama kulutushyödykkeen välittäjä Asiakkaan ja Ostajan välisissä oikeustoimissa.

4 Sopimuksen syntyminen ja voimaantulo

Sopimus Asiakkaan kanssa tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palvelun Käyttöliittymän kautta tai sopimuksen allekirjoituksella.

5 Palvelun kautta tapahtuva kaupankäynti

Toimittaja ei missään olosuhteissa ole Asiakkaan ja Ostajan taikka Asiakkaan ja Maksunvälittäjän taikka Asiakkaan ja toisen Asiakkaan taikka Asiakkaan ja Ulkoisen myyntikanavan välisten oikeustoimien osapuoli.

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita Asiakkaan, Ostajan tai Maksunvälittäjän toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle, Ostajalle tai Maksunvälittäjälle.

Asiakas on velvollinen itse tekemään tarvittavat sopimukset Maksunvälittäjien kanssa. Asiakkaan velvollisuus on testata Maksunvälittäjien palveluiden toiminta testiostoin ennen verkkokaupan julkaisemista.

5.1 Kaupankäynti Johku myyntikanavissa

Asiakkaalla on mahdollisuus jakaa oma Johku kauppapaikkansa tai omia tuotteitansa muille Asiakkaille.

Käyttäessä Johkun jakamisen ominaisuuksia, Asiakas sitoutuu määrittämään toiminnalleen sopimusehdot.

5.2 Kaupankäynti muissa myyntikanavissa

Asiakkaalla on mahdollisuus asettaa tuotteitaan Johkun käyttöliittymästä myyntiin Johkun ulkopuolisiin myyntikanaviin.

Asetaessaan tuotteita Johkun ulkopuolisiin myyntikanaviin, Asiakkaan tulee huomioida mahdolliset tietojen siirron ja synkronoinnin viiveet ja varautua näihin varajärjestelyin. Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa haitasta, kustannuksista tai oikeustoimesta, joka mahdollisesti Asiakkaalle aiheutuu viiveen seurauksena.

6 Asiakkaan tiedot

Asiakkaan on rekisteröitymisen yhteydessä annettava Toimittajalle sen tarvitsemat riittävät tiedot sekä tarkistettava tietojen oikeellisuus. Mikäli Asiakkaan antamat tiedot eivät ole riittäviä tai Toimittajan on syytä epäillä niiden oikeellisuutta, Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelu ja ilmoittaa keskeytyksestä ja tarvittavista toimenpiteistä palvelun avaamiseksi Asiakkaan palveluun antamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelu suljetaan, mikäli asiakkaalta ei saada vastausta 14 vuorokauden sisällä ilmoituksesta.

Asiakas vastaa siitä, että Loppukäyttäjät ovat tietoisia ja suostuneet heitä koskevien tietojen antamiseen. Mikäli Asiakas lyö laimin tietojensa antamisen, tietojen oikeellisuuden varmistamisen tai muutosten ilmoittamisen Toimittajalle, ei Toimittaja ole vastuussa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

7 Käyttäjätunnukset ja niiden käyttö

Käyttäjätunnukset luovutetaan Asiakkaalle vain sovittua käyttöä varten ja ne säilyvät Toimittajan omistuksessa. Asiakkaan antamia salasanoja ei säilytetä selkokielisinä ja ne ovat vain asiakkaan tiedossa. Asiakkaan on säilytettävä Käyttäjätunnuksia huolellisesti. Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden velvoitteiden laiminlyönnistä.

8 Immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun liittyvät tai muuten sopimuksen täyttämisen tai Toimittajan toiminnan yhteydessä syntyvät tekijänoikeudet ja muut teollis- tai immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle. Toimittaja ei siirrä tällä sopimuksella mitään teollis- tai immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.

Toimittajalle ei muodostu tekijänoikeutta tai muita teollis- tai immateriaalioikeuksia Asiakkaan Materiaaliin.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan mahdollisesta kolmannen immateriaalioikeuteen kohdistuvasta rikkomuksesta.

9 Asiakkaan Materiaali

Asiakas vastaa kaikilta osin kaikesta Asiakkaan Materiaalista, muun muassa siitä, että Asiakkaan Materiaali

 • on lakien, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaista
 • ei riko kolmannen osapuolen tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia

Toimittajalla ei ole velvollisuutta etukäteen tarkastaa tai muuten valvoa Asiakkaan Materiaalia. Toimittaja voi kuitenkin ilman etukäteisilmoitusta poistaa Asiakkaan Materiaalin, joka rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä tai ei ole hyvien tapojen mukaista. Mikäli Asiakas toistuvasti lataa palveluun tämän sopimuksen vastaista Asiakkaan Materiaalia, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

10 Asiakkaan vastuu, Palvelun käyttö ja sopimusehtojen noudattaminen

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä sopimusehtojen noudattamisesta. Asiakas vastaa kaikesta Palvelun Käyttäjätunnuksilla tapahtuvasta toiminnasta käytettäessä Palvelua.

11 Palvelun liittäminen osaksi Asiakkaan tietojärjestelmiä

Palvelu on liitettävissä osaksi Asiakkaan muita tietojärjestelmiä. Asiakas käyttää Palvelua ja liittää Palvelun osaksi omia tietojärjestelmiään omalla vastuullaan. Asiakas vastaa liittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Asiakas on velvollinen tutustumaan Palvelun toimintaan sekä

 • testaamaan Palvelun toiminnan ja soveltuvuuden omaan käyttöönsä
 • testaamaan Palvelun toiminnan ja soveltuvuuden omiin tietojärjestelmiinsä
 • varmistamaan Maksunvälittäjien toiminnan ja rahaliikenteen Ostajilta Asiakkaalle, sekä
 • testiostoksin varmistumaan maksuliikenteestä

12 Palvelun käyttöedellytykset

Asiakkaan vastuulla on se, että Asiakkaalla on käytettävissään Palvelun käyttöön tarvittavat verkkoyhteydet, laitteisto, selainohjelmisto ja muut internet-palvelut, joiden osaksi Palvelu mahdollisesti liitetään.

Asiakas vastaa sopimuksien solmimisesta valitsemiensa Maksunvälittäjien kanssa, yhteydenpidosta Maksunvälittäjien kanssa sekä kaikista Maksunvälittäjien perimistä kustannuksista.

Asiakas vastaa myös sopimuksien solmimisesta muiden palvelua käyttävien asiakkaiden kanssa, yhteydenpidosta näiden kanssa sekä kaikista asiakkaiden keskinäisestä sopimisesta johtuvista kustannuksista.

13 Tietoturvallisuus

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan tietoteknisen laitteen tai -järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Palveluun tuomiensa haittojen ynnä muiden vastaavien seikkojen Toimittajalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

14 Tiedotukset ja ohjeet

Asiakas on velvollinen seuraamaan Toimittajan Palvelusta Palvelun Käyttöliittymässä sekä sähköpostitse antamia tiedotuksia ja ohjeita, sekä toimimaan tarvittaessa niiden mukaisesti. Tiedotuksen ensisijainen kanava on Johku Ekosysteemi.

15 Kaupankäynti Palvelua hyväksikäyttäen

Asiakas vastaa itse kaikista mahdollisista oikeustoimista Asiakkaan, Ostajien ja Maksunvälittäjien välillä. Toimittaja ei missään olosuhteissa ole osapuolena näissä oikeustoimissa.

Asiakas on velvollinen toiminnassaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Asiakas sitoutuu erityisesti huolehtimaan toiminnassaan siitä,

 • että Ostajina toimivien kuluttajien oikeudet määräytyvät vähintään kuluttajansuojalain ja muun pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla
 • että Ostajien henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja GDPRn määräyksiä noudattaen

Asiakas vastaa kaikista Ostajan, Asiakkaiden ja Maksunvälittäjien välisistä oikeustoimista johtuvista viranomaismaksuista.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta etukäteen tarkastaa tai muuten valvoa Asiakkaan toimintaa. Toimittaja voi kuitenkin ilman etukäteisilmoitusta Keskeyttää Palvelun toimittamisen, jos Asiakas ei noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä. Mikäli Asiakas rikkoo lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä toistuvasti, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

16 Palvelun käyttöä kouluttava, konsultoiva ja opastava toiminta

Toimittaja ei missään olosuhteissa ole Kumppaniasiakkaan tai Yritysasiakkaan välisen oikeustoimien osapuoli.

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, joita Kumppaniasiakkaan antamasta Palvelun koulutuksesta, konsultoinnista ja opastuksesta aiheutuu toiselle Asiakkaalle.

Kumppaniasiakkaan velvollisuus on hankkia riittävä tietotaito Palvelusta laadukasta koulutusta, konsultointia ja opastusta varten sekä ylläpitää tietotaitoa osallistumalla Palvelusta tehtävään viestintään. Kumppaniasiakas on velvollinen itse tekemään tarvittavat sopimukset toimintansa edellyttämässä laajuudessa.

Mikäli Palvelun Kumppaniasiakas osoittaa Toimittajalle tietotaitonsa Palvelun käytöstä ja Toimittaja toteaa tämän olevan riittävä laadukkaan koulutuksen, konsultoinnin ja opastuksen antamiseksi, voi Toimittaja antaa kirjallisesti luvan käyttää Palvelun nimeä tai sen johdannaista Kumppaniasiakkaan viestinnässä. Kirjallinen lupa Palvelun nimen tai sen johdannaisen käytöstä ei kuitenkaan siirrä mitään teollis- tai immateriaalioikeuksia Kumppaniasiakkaalle.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta etukäteen tarkastaa tai muuten valvoa Kumppaniasiakkaan toimintaa. Toimittaja voi kuitenkin ilman etukäteisilmoitusta Keskeyttää Palvelun toimittamisen ja kieltää Palvelun nimen käytön, jos Kumppaniasiakas ei noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä taikka Asiakas ilmoittaa Toimittajalle Kumppaniasiakkaan ehtojen vastaisesta toiminnasta. Mikäli Kumppaniasiakas rikkoo ehtoja, lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä toistuvasti, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Kumppaniasiakas vastaa kaikista omaan toimintaansa kohdistuvista oikeustoimista johtuvista viranomaismaksuista.

17 Reklamaatiot

Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti viimeistään kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita tai viivästystapauksessa siitä, kun Palvelua koskeva sopimus on tullut voimaan.

18 Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toiminnasta ja käytettävyydestä. Vikailmoituksia otetaan vastaan normaalina työaikana joko sähköpostitse tai online-tuen kautta. Palvelun viat korjataan toiminnan kannalta Toimittajan parhaaksi katsomalla tavalla.

Toimittajan vastuu rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin ja enintään keskimääräisen yhden kalenterikuukauden aikana Asiakkaalle kertyneitä Transaktiomaksuja vastaavaan summaan. Keskimääräisen kuukauden Transaktiomaksujen määrä on virhettä edeltävien 12 kalenterikuukauden Transaktiomaksujen yhteenlaskettu määrä jaettuna 12:lla. Jos Palvelu on ollut käytössä 12 kuukautta lyhyemmän ajan, lasketaan keskiarvo Palvelun käyttökuukausien mukaan.

Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä tulosta, kolmannesta osapuolesta johtuvista vahingoista, Asiakkaan omalle vastuulle kuuluvista vahingoista eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa kolmansien osapuolien teknisissä laitteissa tai palveluissa esiintyvistä ongelmista tai virheistä tai toimintakatkoista, jotka ovat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

19 Palvelun toimittaminen

Toimittaja toimittaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena ja sen sisältöisenä, kuten kulloinkin voimassa olevassa tuotekuvauksessa osoitteessa johku.com/.fi on todettu.

Toimittaja voi toimituksessaan käyttää apulaisia, alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita.

Toimittaja ei takaa Palvelun soveltuvuutta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen tai sen yhteensopivuutta asiakkaan tietojärjestelmien kanssa.

20 Palvelun muutokset ja lopettaminen

Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun teknisiä ja muita muutoksia, mikäli sopimuksen sisältö tai palvelukuvaus ei kokonaisuutena olennaisesti muutu.

Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle Palveluun vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli se on mahdollista. Toimittaja pyrkii minimoimaan muutosten haitat Asiakkaalle, mutta Toimittaja ei vastaa muutosten aiheuttamasta haitasta.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta tai muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua. Mikäli nämä muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan tietojärjestelmiin tai toimintaan, Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan näistä muutoksista.

Toimittajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen kokonaan. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

21 Palvelun Keskeyttäminen ja Sulkeminen

Toimittajalla on oikeus Keskeyttää tai Sulkea Palvelu kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 • Asiakas on jättänyt Toimittajan lähettämän laskun maksamatta. Lasku tulee maksaa aina eräpäivään mennessä. Toimittaja voi keskeyttää maksamatta jätetyn palvelun automaattisesti 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen.
 • Asiakas on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi.
 • Toimittajalla on perusteltu syy otaksua Palvelua käytettävän kolmannen oikeutta loukaten, lain tai hyvän tavan vastaisesti.
 • Asiakas on muutoin laiminlyönyt sopimusehtojen noudattamisen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa menettelyään viipymättä.

Lisäksi Toimittaja voi Sulkea Palvelun kokonaan, jos Asiakkaan edellisestä kirjautumisesta Palvelun Käyttöliittymään on kulunut yli 90 päivää, eikä Palvelun kautta ole tänä aikana tehty yhtään oikeustointa, esimerkiksi myyty yhtään tuotetta.

Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta palvelun avaamisesta kulloinkin voimassa oleva avausmaksu.

22 Tekninen tuki

Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käyttöön veloituksetta osoitteessa support.johku.com ja ecosystem.johku.com. Toimittajalla on oikeus periä tukipalveluistaan kulloisenkin hinnastonsa mukainen veloitus. Maksullisista palveluista kerrotaan aina etukäteen.

23 Maksut ja laskutus

Toimittaja perii Palvelusta sovitut tai Toimittajan kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja, mikäli sen seurauksena tämän sopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu.

Toimittajalla on kuitenkin oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja lainsäädännön muutoksen, viranomaisen päätöksen, verojen tai viranomaismaksujen muuttumisen tai muun erityisen syyn perusteella olosuhteiden olennaisesti muututtua.

Transaktiomaksujen laskutus tapahtuu jälkikäteen ja maksujen määrä lasketaan Asiakkaan palvelun läpi kulkevasta kaupankäynnistä. Asiakas voi tarkistaa transaktiomaksukertymän reaaliaikaisesti Palvelun sisäisestä tilannekeskuksesta.

Palvelun sisällä on Asiakkaan ostettavissa kiinteähintaisia palveluja. Kiinteähintaisten palvelun laskutus voi tapahtua joko etu- tai jälkikäteen riippuen palvelusta. Maksulliset palvelut ilmoitetaan aina erikseen.

Laskutusjakson pituus on yksi kuukausi. Mikäli maksukertymä jää alle 50 euron, siirtyy saldo laskutettavaksi seuraaville kuukausille hetkeen, jossa kertymä ylittää 50 euron rajan. Mikäli edellisestä saldon laskuttamisesta on kulunut kuusi kalenterikuukautta laskutetaan yli 5 euron suuruinen kertymä. Toimittaja määrää eräpäivät ja lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa Toimittajan saatavista riippumatta siitä, mihin osoitteeseen lasku lähetetään.

24 Maksuviivästykset ja erimielisyydet

Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan Toimittajalle korkolain mukaista viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Huomautukset laskusta on tehtävä eräpäivään mennessä. Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa on maksettava eräpäivään mennessä.

25 Henkilötiedot

Toimittajalla on oikeus käsitellä Palvelun käyttöön liittyviä henkilötietoja siten kuin Johkun tietosuojakäytännöissä (https://johku.fi/tietosuoja) mainitaan.

26 Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan osaksikaan kolmannelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

27 Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa sopimusta tarvittaessa.

28 Sopimuksen päättyminen ja Sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ja lopettaa Palvelun käyttö milloin tahansa ilmoittamalla lopettavansa Palvelun käytön Palvelun Käyttöliittymän kautta tai ilmoittamalla irtisanomisesta Toimittajalle kirjallisesti. Irtisanomisen tapahduttua sopimus päättyy yhden kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki sopimukseen perustuvat maksut päättymiskuukauden loppuun saakka.

Toimittajan irtisanoessa sopimuksen sopimus päättyy yhden kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.

29 Sopimuksen purkaminen

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos Asiakas on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi.

30 Asiakkaan Materiaalin ja Palvelutapahtumien poistaminen

Toimittaja poistaa Palvelusta kaiken Asiakkaan Materiaalin ja Palvelutapahtumat sopimuksen päättymishetkellä sopimuksen päättymissyystä riippumatta.

31 Muut ehdot

31.1 Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Toimittaja ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi Toimittajalta kohtuuttomia uhrauksia verrattuna Toimittajalle koituvaan hyötyyn, Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen tietyiltä osin tai kokonaan, sulkea Palvelu tai lopettaa Palvelun tuottaminen kokonaan. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle näistä muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Toimittaja ei ole myöskään velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu jonkin muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan myös poikkeuksellista ja yllättävää tilannetta, joka on Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

31.2 Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot.

31.3 Sopimuksen tulkinta

Epäselvissä tapauksissa tämän sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:

 • pakottava lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
 • sopimus
 • voimassa oleva hinnasto
 • palvelukuvaus
 • tietojenkäsittelysopimus

Muita asiakirjoja ei saa käyttää tämän sopimuksen tulkinnassa.

31.4 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopijaosapuolten välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, ensiasteen foorumina toimii Kymenlaakson käräjäoikeus.

The Future of Entrepreneurship

Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.

Ilkka Lariola, CECO

Ilkka Lariola, CECO

Johku Ekosysteemi ja uudet asiakkaat
Sami Hänninen, CEO

Sami Hänninen, CEO

Konseptisuunnittelu ja -kehitys
Minna Mikkola

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki